รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 (100001) โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 5 โรงเรียน  งบประมาณ 3,622,350.00 บาท เบิกจ่าย 3,622,350.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารโรงเรียนประชารัฐ 5 โรง 3,622,350.00 18  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved