รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารสำหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 (500001) โรงเรียนประชารัฐ จำนวน 5 โรงเรียน  งบประมาณ 5,667,840.00 บาท เบิกจ่าย 5,667,840.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารโรงเรียนประชารัฐ 5,667,840.00 24  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved