รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  งบประมาณ 154,000.00 บาท เบิกจ่าย 154,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 สพป.นราธิวาส เขต 1 154,000.00 29  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved