รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410061) ร.ร.บ้านบลูกาฮีเล  งบประมาณ 450,000.00 บาท เบิกจ่าย 450,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบลูกาฮีเล 450,000.00 3  ก.พ. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 450,000.00 9  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved