รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410059) ร.ร.บ้านตามุง  งบประมาณ 320,000.00 บาท เบิกจ่าย 320,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านตามุง 320,000.00 22  ก.พ. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 320,000.00 20  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved