รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410035) ร.ร.วัดกำแพง  งบประมาณ 499,900.00 บาท เบิกจ่าย 499,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.วัดกำแพง 499,900.00 13  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด1 149,970.00 2  มี.ค. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด2 349,930.00 2  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved