รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ชุด (110Z84) ร.ร.บ้านปาหนัน  งบประมาณ 90,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 90,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved