รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSILumens จำนวน 5 เครื่อง (110Z82) ร.ร.บ้านค่าย  งบประมาณ 138,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 138,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved