รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (เลือกรายการ) จำนวน 1 ชุด (110A38) ร.ร.บ้านลุโบะปาเระ  งบประมาณ 134,700.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 134,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved