รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK7) ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 10  งบประมาณ 965,100.00 บาท เบิกจ่าย 965,100.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ราชประชานุเคราะห์10 965,100.00 11  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 289,530.00 21  ก.พ. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 289,530.00 18  เม.ย. 2565
4 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 3 386,040.00 5  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved