รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK0) ร.ร.บ้านเปล  งบประมาณ 471,800.00 บาท เบิกจ่าย 471,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านเปล 471,800.00 17  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 188,720.00 7  เม.ย. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 283,080.00 11  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved