รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QJ4) ร.ร.บ้านปลักปลา  งบประมาณ 949,000.00 บาท เบิกจ่าย 949,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านปลักปลา 949,000.00 2  มี.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 427,050.00 1  ก.ค. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวดสุดท้าย 521,950.00 16  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved