รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QJ1) ร.ร.บ้านบางมะนาว  งบประมาณ 1,328,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,328,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบางมะนาว 1,328,200.00 12  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1-สุดท้าย 1,328,200.00 1  ก.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved