รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK1) ร.ร.บ้านทำเนียบ  งบประมาณ 391,000.00 บาท เบิกจ่าย 391,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านทำเนียบ 391,000.00 22  ก.พ. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 156,400.00 1  ก.ค. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 234,600.00 1  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved