รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK6) ร.ร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์  งบประมาณ 514,900.00 บาท เบิกจ่าย 514,900.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 514,900.00 15  ก.พ. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 189,950.00 6  พ.ค. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 324,950.00 8  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved