รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QJ5) ร.ร.บ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153  งบประมาณ 1,077,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,077,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านเขาตันหยงฯ 1,077,000.00 13  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 344,640.00 24  มี.ค. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 732,360.00 16  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved