รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง (410QJ6) ร.ร.บ้านหัวเขา  งบประมาณ 1,109,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,109,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านหัวเขา 1,109,600.00 22  ก.พ. 2565
2 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด 1 271,280.78 10  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved