รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410QK3) ร.ร.บ้านธรรมเจริญ  งบประมาณ 525,400.00 บาท เบิกจ่าย 525,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านธรรมเจริญ 525,400.00 18  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม งวด1 210,160.00 27  เม.ย. 2565
3 ค่าซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม งวด 2 315,240.00 27  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved