รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 (410QK2) ร.ร.บ้านธรรมเจริญ  งบประมาณ 400,200.00 บาท เบิกจ่าย 400,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านธรรมเจริญ 400,200.00 18  ม.ค. 2565
2 ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม งวด 1 160,080.00 27  เม.ย. 2565
3 ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม งวด 2 240,120.00 27  เม.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved