รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง (410QJ9) ร.ร.บ้านโคกศิลา  งบประมาณ 1,104,100.00 บาท เบิกจ่าย 1,104,091.05 บาท คงเหลือ 8.95 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านโคกศิลา 1,104,091.05 24  ก.พ. 2565
2 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด 1 271,891.05 9  ส.ค. 2565
3 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด2-สุดท้าย 832,200.00 9  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved