รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 (410QJ3) ร.ร.บ้านค่าย  งบประมาณ 530,200.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 530,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved