รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง (410QJ7) ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่)  งบประมาณ 3,938,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,938,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ไทยรัฐวิทยา10 3,938,000.00 20  ม.ค. 2565
2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด 1 728,400.00 11  เม.ย. 2565
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด 2 802,400.00 1  มิ.ย. 2565
4 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด 3 1,203,600.00 24  ส.ค. 2565
5 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวดสุดท้าย 1,203,600.00 12  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved