รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSILumens จำนวน 1 เครื่อง (110H45) ร.ร.บ้านยะบะ (อุปการวิทยา)  งบประมาณ 53,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 53,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved