รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง (110H43) ร.ร.บ้านปาลอบาต๊ะ  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 20,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved