รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกรายการ) แบบ1 จำนวน 1 ชุด (110H40) ร.ร.บ้านตะมะยูง  งบประมาณ 69,700.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 69,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved