รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5000 ANSILumens จำนวน 2 เครื่อง (110H37) ร.ร.บ้านบาโงปะแต  งบประมาณ 111,600.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 111,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved