รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา)(เลือกรายการ) จำนวน 1 ชุด (110H36) ร.ร.บ้านแป๊ะบุญ  งบประมาณ 124,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 124,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved