รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (เลือกรายการ) แบบ 2 จำนวน 1 ชุด (110H35) ร.ร.บ้านนาดา  งบประมาณ 79,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 79,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved