รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (410CV8) ร.ร.บ้านคอลอกาเว  งบประมาณ 9,436,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,436,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านคอลอกาเว 9,436,000.00 10  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved