รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (410CV8) ร.ร.บ้านคอลอกาเว  งบประมาณ 9,441,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 9,441,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved