รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 (410CW0) ร.ร.บ้านคอลอกาเว  งบประมาณ 530,200.00 บาท เบิกจ่าย 527,500.00 บาท คงเหลือ 2,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านคอลอกาเว 527,500.00 10  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved