รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410CW1) ร.ร.บ้านคอลอกาเว  งบประมาณ 5,976,000.00 บาท เบิกจ่าย 5,976,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านคอลอกาเว 5,976,000.00 25  มี.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1-2 2,390,400.00 23  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved