รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 (410EI9)) ร.ร.บ้านทุ่งคา  งบประมาณ 400,200.00 บาท เบิกจ่าย 400,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านทุ่งคา 400,200.00 15  ก.พ. 2565
2 ค่าก่อสร้างห้องส้วม งวด 1 160,080.00 27  พ.ค. 2565
3 ค่าก่อสร้างห้องส้วม งวดสุดท้าย 240,120.00 24  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved