รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคาร สปช.202/26 (410EI8) ร.ร.บ้านทุ่งคา  งบประมาณ 865,800.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 865,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved