รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคาร สปช.202/26 (410EI8) ร.ร.บ้านทุ่งคา  งบประมาณ 865,800.00 บาท เบิกจ่าย 865,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านทุ่งคา 865,800.00 15  ก.พ. 2565
2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด 1 346,320.00 27  พ.ค. 2565
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวดสุดท้าย 519,480.00 24  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved