รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง (410EI7)) ร.ร.บ้านทุ่งคา  งบประมาณ 1,109,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,109,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านทุ่งคา 1,109,600.00 15  ก.พ. 2565
2 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด 1 277,400.00 27  พ.ค. 2565
3 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวด 2-3 554,800.00 4  ส.ค. 2565
4 ่ค่าก่อสร้างโรงอาหาร งวดสุดท้าย 277,400.00 24  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved