รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง (410EI7)) ร.ร.บ้านทุ่งคา  งบประมาณ 1,109,600.00 บาท เบิกจ่าย 1,109,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านทุ่งคา 1,109,600.00 15  ก.พ. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved