รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410EJ1) ร.ร.บ้านทุ่งคา  งบประมาณ 3,913,800.00 บาท เบิกจ่าย 3,913,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านทุ่งคา 3,913,800.00 15  ก.พ. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 1 391,380.00 27  พ.ค. 2565
3 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด 2 1,369,830.00 4  ส.ค. 2565
4 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน งวด4-สุดท้าย 2,152,590.00 12  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved