รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B86) ร.ร.ชุมชนบ้านซากอ  งบประมาณ 368,100.00 บาท เบิกจ่าย 368,100.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ชุมชนบ้านซากอ 368,100.00 21  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 368,100.00 20  พ.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved