รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B78) ร.ร.บ้านพนาทักษิณ  งบประมาณ 359,300.00 บาท เบิกจ่าย 359,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านพนาทักษิณ 359,300.00 21  ก.พ. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 359,300.00 18  มี.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved