รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปรับปรุุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (410B74) ร.ร.บ้านจูดแดง  งบประมาณ 339,300.00 บาท เบิกจ่าย 339,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านจูดแดง 339,300.00 20  ม.ค. 2565
2 ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 339,300.00 16  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved