รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 ก (งบผูกพันใหม่) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  งบประมาณ 3,568,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 3,568,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved