รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 ก (งบผูกพันใหม่) โรงเรียนบ้านบาโงปะแต  งบประมาณ 3,568,000.00 บาท เบิกจ่าย 3,568,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.บ้านบาโงปะแต 3,568,000.00 28  ม.ค. 2565
2 งวด 1 1,784,000.00 24  มี.ค. 2565
3 งวด 2 1,248,800.00 7  เม.ย. 2565
4 งวด 3 535,200.00 4  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved