รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57 ก (งบผูกพันเดิม) โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ   งบประมาณ 14,117,600.00 บาท เบิกจ่าย 14,117,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 รร.ชุมชนบ้านซากอ 14,117,600.00 8  ธ.ค. 2564
2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด3 705,880.00 8  ธ.ค. 2564
3 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด4-6 3,705,870.00 13  ธ.ค. 2564
4 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน งวด7-สุดท้าย 9,705,850.00 20  มิ.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved