รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  งบประมาณ 8,125,000.00 บาท เบิกจ่าย 8,121,000.00 บาท คงเหลือ 4,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 8,125,000.00 5  ก.ย. 2565
2 รับคืนเงิน รร.บ้านฮูแตทูวอ -1,500.00 21  ก.ย. 2565
3 รับคืนเงิน-รร.ประชาวิทยรังสรรค์ -1,000.00 23  ก.ย. 2565
4 รับคืนเงิน รร.บ้านโคกแมแน -500.00 23  ก.ย. 2565
5 รับคืนเงิน รร.บ้านทำเนียบ -1,000.00 23  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved