รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (500385)  งบประมาณ 10,960,500.00 บาท เบิกจ่าย 10,909,000.00 บาท คงเหลือ 51,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจัดการเรียนการสอน 10,960,500.00 3  ก.พ. 2565
2 รับคืนเงิน รร.บ้านปลักปลา -500.00 18  ก.พ. 2565
3 รับคืนเงิน รร.บ้านทำเนียบ -500.00 10  มี.ค. 2565
4 รับคืนเงิน รร.ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ -500.00 16  มี.ค. 2565
5 รับคืนเงิน รร.บ้านโคกแมแน -3,000.00 16  มี.ค. 2565
6 รับคืนเงิน รร.บ้านโคกพะยอม -500.00 16  มี.ค. 2565
7 รับคืนเงิน รร.วัดเชิงเขา -500.00 18  มี.ค. 2565
8 รับคืนเงิน รร.บ้านจืองา -2,000.00 5  เม.ย. 2565
9 รับคืนเงิน รร.วัดลำภู -6,000.00 17  พ.ค. 2565
10 รับคืนเงิน รร.บ้านลุโบะบายะ -500.00 26  พ.ค. 2565
11 รับคืนเงิน รร.บ้านยะบะ -5,500.00 24  ส.ค. 2565
12 รับคืนเงิน รร.บ้านกาแนะ -3,500.00 7  ก.ย. 2565
13 รับคืนเงิน รร.บ้านปาหนัน -28,000.00 12  ก.ย. 2565
14 รับคืนเงิน รร.บ้านบริจ๊ะ -500.00 16  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved