รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานจัดทำและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์และแนวทางการให้คำปรึกษา (Guide Book) ของเอกสารสำคัญทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 18  งบประมาณ 8,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,592.00 บาท คงเหลือ 408.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ปรานอม นงรัตน์ 7,592.00 29  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved