รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ร.ร. บ้านบูเกะบากง  งบประมาณ 20,500.00 บาท เบิกจ่าย 20,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 20,500.00 27  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved