รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Best Practice ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Pratnership School Project) ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ   งบประมาณ 7,000.00 บาท เบิกจ่าย 6,570.00 บาท คงเหลือ 430.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.ดรุณี จันทร์แก้ว 6,570.00 1  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved