รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบ้ติการพัฒนาศึกษานิเทศก์แกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิ  งบประมาณ 6,900.00 บาท เบิกจ่าย 6,866.00 บาท คงเหลือ 34.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นส.อรสุธี คงมา 6,866.00 26  ส.ค. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved