รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,555.00 บาท คงเหลือ 2,445.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรสุธี คงมา 4,865.00 9  ก.ย. 2565
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม-นส.อรสุธี คงมา 1,190.00 25  ก.ย. 2565
3 ค่าจ้างทำโล่รางวัล 1,500.00 27  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved