รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบ้ติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก ร.ร. บ้านทุ่งคา  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 6,116.20 บาท คงเหลือ 383.80 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ-นายสมนึก พรหมพูล 6,116.20 9  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved