รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบ้ติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 8 จุดเน้น ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท นครนายก ร.ร.บ้านคอลอกาเว  งบประมาณ 6,500.00 บาท เบิกจ่าย 6,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รร.บ้านคอลอกาเว 6,500.00 5  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved