รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย" สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ร.ร. อนุบาลนราธิวาส  งบประมาณ 12,000.00 บาท เบิกจ่าย 12,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการอบรม-นส.งามศิริ ทองจินดา 12,000.00 23  ก.ย. 2565


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved